ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2015-09-14
 • Магадлан итгэмжлэлийн үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх
 • Сургалтын хөтөлбөр (кюррикулум)-ийг хөгжүүлэх
 • Инженер , технологийн гурван хөтөлбөрт CDIO стандарт нэвтрүүлэх
 • Сургалтын орчныг сайжруулах
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн тогтолцоог бий болгох
 • Судалгааны чадавхыг бэхжүүлэх
 • Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг энтрепренёр болоход дэмжих
 • Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын засаглал, удирдлага, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах
 • Хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх
 • Зайн сургалтын платформыг бий болгох
 • Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системийг сайжруулах
 • Оюутанд чиглэсэн үйлчилгээг нэвтрүүлэх
 • Дээд боловсрол дахь жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих