ТУХ бүрэлдэхүүн
2015-09-09

                                                                                   

Дээд боловсролын шинэчлэлийн төслийн

Удирдах хорооны бүрэлдэхүүн

 

 

 

1.

Удирдах хорооны дарга:

Ж.Болормаа

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийннарийнбичгийндарга

2.

Гишүүд:

Т.Амаржаргалан

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Дээд боловрсолынбодлогынгазрындаргынүүрэггүйцэтгэгч

3.

 

С.Нансалмаа

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын даргынүүрэггүйцэтгэгч

4.

 

Ж.Бямбацогт

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Олон улсын төсөл, хөтөлбөр, гадаад хамтын ажиллагааны газрындаргын үүрэг гүйцэтгэгч

5.

 

З.Энхболд

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ, дотоодаудитынгазрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч

6.

 

Н.Отгонбаяр

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч

7.

 

С.Мягмаржав

Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын мэргэжилтэн

8.

 

Х.Батсайхан

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Дээд боловсролын бодлогын газрын  мэргэжтилтэн

9.

 

Ж.Ганбаатар

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Санхүү, эдийн засгийн газрын гадаадын төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

10.

 

Д.Түвшинтөгс

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны  Олон улсын төсөл, хөтөлбөр, гадаад хамтын ажиллагааны газрынмэргэжилтэн

11.

 

Т.Хэрүүга

Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумын тэргүүн

12.

 

Б.Ганбат

Монголын хувийн их, дээд сургуулиудын холбооны гүйцэтгэх захирал

13.

Ажиглагч:

Л.Итгэл

АХБ-ны Нийгмийн салбар хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

14.

Нарийн бичгийн дарга:

Б.Мөнхзул

Төслийн зохицуулагч