Дээд боловсролын шинэчлэлийн зөвлөх үйлчилгээний сургалтууд
2016-02-08
Сургалтын хөтөлбөр Илтгэл, Тайлангууд
1 “Дээд боловсролын засаглалын загвар, стратегийн төлөвлөлт” сэдэвт сургалт-семинар  
2 Дээд Боловсролын Сургалтын Байгуулагуудын (ДБСБ) чадавхийг бэхжүүлэх хүрээнд “Их, дээд сургуулийн нягтлан бодох бүртгэлийн систем” сэдэвт семинар явагдлаа  
3 Түншлэлийн workshop  
4 Түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга замууд  
5 ДББ дахь cургалтын хөтөлбөр боловсруулах, үнэлэх, хэрэгжүүлэх загварууд  
6 БАГШЛАХУЙ, СУРАЛЦАХУЙ ТӨВИЙГ БАЙГУУЛАХ НЬ  
7 “Дээд боловсрол ба судалгаа, хөгжүүлэлт” сэдэвт семинар СЕМИНАРЫН ТАЙЛАН >>>
8 “КРЕДИТ СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ НЬ”  сэдэвт семинар  
9 “ДБСБ-уудын хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх загварууд” сэдэвт семинар  
10 “Багшлахуй, суралцахуйн төв байгуулах нь” сэдэвт семинар  
11 Кредит Систем  
12 ДБСБ-уудын хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх загварууд  
13 Багшлахуй, суралцахуйн төв байгуулах нь  
14 Дээд боловсролын байгууллагуудын судалгааны чадавх, өнөөгийн нөхцөл байдал  
15 Сургалтын орчныг сайжруулах  
16 Дээд боловсролын шинэчлэл - Oлон улсын зөвлөх үйлчилгээний төслийн хэрэгжилт, бүтээгдэхүүн танилцуулах семинар СЕМИНАРЫН ИЛТГЭЛҮҮД >>>