ТӨГСӨГЧ, АЖИЛ ОЛГОГЧ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ СЕМИНАРТ УРЬЖ БАЙНА
2018-01-15

ТӨГСӨГЧ, АЖИЛ ОЛГОГЧ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН

СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

СЕМИНАРТ УРЬЖ БАЙНА

 

“Дээд боловсролыг хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдуулах” зөвлөх үйлчилгээг 2014-2016 онд Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн захиалгаар “Ай Ар Ай Эм” ХХК-ний хэрэгжүүлсэн билээ. Энэхүү судалгааны аргачлалыг бүх их дээд сургуулиудад түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 2017 оны 12 сараас гурван сарын хугацаатайгаар сургалт явуулж, зөвлөгөө өгөх ажил эхэлж байна. 

Өмнөх зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд дараах ажил хийгдсэн. Үүнд:

  • Төгсөгчийг мөшгөх судалгаа, ажил олгогчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, хөдөлмөрийн зах зээлийн ерөнхий судалгаа гэх өөр хоорондоо уялдаатай гурван төрлийн судалгааг ДБСБ-ууд өөрсдөө тогтмол бие даан гүйцэтгэхэд тохиромжтой аргачлал, хэрэглэгдэхүүнийг орчин үеийн онол аргазүй, олон улсын ба дотоодын сайн жишээнд тулгуурлан боловсруулж, сонгосон сургуулиудад туршин, мэргэжлийн байгууллага, салбарын мэргэжилтнүүдийн санал шүүмжийг тусган сайжруулан гаргасан
  • ДБСБ-ууд өөрсдийн сургалтын хөтөлбөрийг тогтмол шинэчлэх, сургууль ба үйлдвэрлэлийн түншлэлийг хөгжүүлэх, оюутандаа ажил мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэхдээ хөдөлмөрийн зах зээлийн дээрх 3 төрлийн судалгааны үр дүнг хэрхэн ашиглах талаар жишиг заавар, удирдамж гаргаж өгсөн.
  • Эдгээр арга зүй, хэрэглэгдэхүүн, удирдамж зааврыг нэгтгэн гарын авлага хэвлүүлж түгээснээс гадна, туршилт судалгаанд хамрагдсан 6 сургууль болон бусад 50 гаруй их, дээд сургуулийн холбогдох мэргэжилтнүүдэд 2 удаагийн нэгдсэн сургалтаар дэлгэрэнгүй танилцуулсан.

 

2016 оноос хойшхи хугацаанд сургуулиуд өөрсдийн сургалтын хөтөлбөрийн чиглэлээр хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтэд судалгаа хийж, сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрхэн тусгаж байгааг ИРИМ судалгааны байгууллага судалж үзээд 2018 онд явуулах сургалтаа эхлүүлж байна.  

Өмнө гаргасан “СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БА ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА” гарын авлага ( http://herp.mn/485.html ) болон 2018 оны 1 сарын 17-18, 19-нд City tower төвд болох эхний сургалтын урилга хөтөлбөрийг Танд хүргүүлж байна.  

      

 

“ТӨГСӨГЧ, АЖИЛ ОЛГОГЧ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН

СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ” СЕМИНАРЫН ХӨТӨЛБӨР

Хэзээ:   2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны (Лхагва гарагт) өдөр 09:00 цагаас

Хаана: “City tower”-ийн 2 давхрын хурлын заал

Цаг

Үйл ажиллагаа

09:00-09:30

30 мин

Бүртгэл

09:30-09:35

5 мин

Нээлт: Сургалтын зорилго, танилцуулга

БСШУСЯ, Дээд боловсролын бодлогын газрын дарга Т.Амаржаргалан

09:35-10:15

40 мин

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудад санал болгох төгсөгчдийн судалгааны арга зүй

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эдийн засагч З.Манлайбаатар

10:15-10:25

10 мин

Асуулт, хариулт

10:25-11:05

40 мин

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудад санал болгох ажил олгогчийн судалгаа болон хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааны арга зүй

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эдийн засагч З.Манлайбаатар

11:05-11:15

10 мин

Асуулт хариулт

11:15-11:35

20 мин

Coffee break

11:35-12:05

30 мин

Сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, сургууль ба үйлдвэрлэлийн салбарын түншлэлийг хөгжүүлэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг ашиглах нь

Дээд боловсролын мэргэжилтэн, зөвлөх Ч. Тамир

12:05-12:35

30 мин

Оюутанд ажил мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээг хүргэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг ашиглах нь

Дээд боловсролын мэргэжилтэн, зөвлөх Ц.Цэцэгмаа

12:35-12:45

10 мин

Асуулт хариулт

12:45-13:25

40 мин

Багшлах үйл ажиллагаа болон сургуулийн орчинд жендэрийн асуудлыг харгалзах нь

Жендэрийн мэргэжилтэн проф. А.Солонго, дэд проф. С.Түмэндэлгэр

13:25-13:30

5 мин

Семинарын хаалт: Үргэлжлэн хийгдэх давтан сургалтын зохион байгуулалт

Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл, Б.Мөнхзул

      

      

 

 

“ТӨГСӨГЧ, АЖИЛ ОЛГОГЧ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН

СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ” СЕМИНАРЫН ХӨТӨЛБӨР

Хэзээ:   2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны (Пүрэв гарагт) өдөр 09:00 цагаас

Хаана: “City tower”-ийн 2 давхрын хурлын заал

Цаг

Үйл ажиллагаа

09:00-09:30

30 мин

Бүртгэл

09:30-09:35

5 мин

Нээлт: Сургалтын зорилго, танилцуулга

БСШУСЯ, Дээд боловсролын бодлогын газрын дарга Т.Амаржаргалан

09:35-10:15

40 мин

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудад санал болгох төгсөгчдийн судалгааны арга зүй

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эдийн засагч З.Манлайбаатар

10:15-10:25

10 мин

Асуулт, хариулт

10:25-11:05

40 мин

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудад санал болгох ажил олгогчийн судалгаа болон хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааны арга зүй

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эдийн засагч З.Манлайбаатар

11:05-11:15

10 мин

Асуулт хариулт

11:15-11:35

20 мин

Coffee break

11:35-12:05

30 мин

Сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, сургууль ба үйлдвэрлэлийн салбарын түншлэлийг хөгжүүлэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг ашиглах нь

Дээд боловсролын мэргэжилтэн, зөвлөх Ч. Тамир

12:05-12:35

30 мин

Оюутанд ажил мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээг хүргэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг ашиглах нь

Дээд боловсролын мэргэжилтэн, зөвлөх Ц.Цэцэгмаа

12:35-12:45

10 мин

Асуулт хариулт

12:45-13:25

40 мин

Багшлах үйл ажиллагаа болон сургуулийн орчинд жендэрийн асуудлыг харгалзах нь

Жендэрийн мэргэжилтэн проф. А.Солонго, дэд проф. С.Түмэндэлгэр

13:25-13:30

5 мин

Семинарын хаалт: Үргэлжлэн хийгдэх давтан сургалтын зохион байгуулалт

Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл, Н.Батчимэг

    

 

 

 

ДЭЭД БОЛОВСРОЛ БА ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА” СЭДЭВТ

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ

АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СЕМИНАРЫН ХӨТӨЛБӨР

Хэзээ:   2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ны (Баасан гарагт) өдөр 09:00 цагаас

Хаана: “City tower”-ийн 2 давхрын хурлын заал

Цаг

Үйл ажиллагаа

09:00-09:30

30 мин

Бүртгэл

09:30-09:35

5 мин

Семинарын нээлт: Дээд боловсролыг хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдуулах нь

БСШУСЯ, Дээд боловсролын бодлогын газрын дарга Т.Амаржаргалан

09:35-09:45

10 мин

Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагууд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа хийж буй туршлага

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эдийн засагч З.Манлайбаатар

09:45-10:25

40 мин

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудад санал болгох хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа, төгсөгчдийн судалгаа, ажил олгогчдын судалгааны арга зүй, эдгээр судалгааг зохион байгуулахад сургуулийн удирдлагын оролцоо

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эдийн засагч З.Манлайбаатар

10:25-10:35

10 мин

Асуулт, хариулт

10:35-10:55

20 мин

Coffee break

10:55-11:25

30 мин

Сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг ашиглах нь

Дээд боловсролын мэргэжилтэн, зөвлөх Ч. Тамир

11:25-11:55

30 мин

Сургууль ба үйлдвэрлэлийн салбарын түншлэлийг хөгжүүлэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг ашиглах нь

Дээд боловсролын мэргэжилтэн, зөвлөх Ч. Тамир

11:55-12:25

30 мин

Оюутанд ажил мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээг хүргэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг ашиглах нь

Дээд боловсролын мэргэжилтэн, зөвлөх Ц.Цэцэгмаа

12:25-12:35

10 мин

Асуулт, хариулт

12:35-13:15

40 мин

ДБСБ-д жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах асуудалд

Жендэрийн мэргэжилтэн, проф. А.Солонго, дэд проф. С.Түмэндэлгэр

13:15-13:20

5 мин

Семинарын хаалт

Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл, Н.Батчимэг