Дээд боловсролын салбарын хүний нөөцийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх статеги төлөвлөгөө_eng

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_info.ctp, line 3]
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_more_info.ctp, line 3]
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Nodes/view.ctp, line 13]